Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Tanımları

AD 102 Yönetime Giriş
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

İş dünyası, hükümet ve topluma genel bakış; temel iş işlevleri ve karşılıklı ilişkileri; üretim, finans, pazarlama, araştırma ve geliştirme; yönetim işlevlerine giriş; örgütleme.

AD 104 İş İletişimine Giriş
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; duyuru ve rapor yazımı; uluslararası ortamda iletişim; hitabet; sunumlar.

AD 131 Hukuka Giriş I
Kredi:
(3+0+0) 3

Toplumsal ilişkiler ve hukuk; farklı hukuk sistemleri (Genel hak-hukuk ve Avrupa hukuku); hukukun dalları (kamu hukuku, özel hukuk); hukukun kaynağı; hukukun uygulama ve yorumu; haklar ve iyi niyet (kazanılması, kullanılması); hukuki ehliyet; zihinsel özürlüler ve reşit olmayanlar; kişisel konum; ikametgâh.

AD 132 Hukukun Temel Kavramları II
Kredi:
(3+0+0) 3

* Özel Hukuka tabi tüzel kişiler; kooperatifler, dernekler, vakıflar, ortaklıklar ve anonim şirketler.
* Kamu Hukukuna tabi tüzel kişiler; devlet kavramı nezdinde hukukun üstünlüğü ve insan onuru; devletin egemenliği, yasama ve yürütme erki ve görevleri; yargı erki; kanunlar önünde eşitlik, temel hak ve özgürlükler, sosyo-ekonomik haklar ve görevler; devletin sorumluluk ve yetkileri, antlaşmalar, devletlerarası ihtilaflar; Kamu İktisadi Teşekkülleri.

Ders Önkoşulu:
AD 131
AD 150 Bilgi İşleme Giriş
Kredi:
(3+0+0) 3

Bilgi işlem aracı olarak bilgisayarın tanıtımı; bilgi işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar: yazılım ve donanım; yazılım çeşitleri: tablolama yazılımları, kelime işlem programları, veritabanları; uygulama programları.

AD 202 İşletmelerde Araştırma Yöntemleri
Kredi:
(3+0+0) 3

Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı; varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 251
AD 204 İş İletişimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; duyuru ve rapor yazımı; uluslararası ortamda iletişim; hitabet; sunumlar.  

AD 211 İktisatçılar için Finansal Muhasebe İlkeleri
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 4

Muhasebe ve defter tutmanın temel kavram ve ilkelerine giriş; bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çifte kayıt usulü defter tutma, borç ve alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve diğer defterlere aktarılması, mizan hazırlanması, hesapların denkleştirilmesi ve gelir tablosu ile bilanço hazırlanması; emtia kavramı, temel hesaplar; kasa, alacaklar ve senetler hesabı, stok ve stok değerleme yöntemleri.  

Ders Önkoşulu:
Ekonomi Bölümü Öğrencisi olmak.
AD 213 Finansal Muhasebe
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını temel alarak muhasebenin kavram ve ilkeleri, işlemlerin kaydı ve yıl sonu denkleştirmeleri, mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe hesaplarının içeriği. Finansal tabloların kullanımı ve yorumlanması. Finansal tabloların hazırlanması için kullanılan ölçümlerin dayandığı kavram ve standartlar.

AD 214 Yönetim Muhasebesi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Planlama bilgi sistemleri ve yönetim kontrol sistemlerine yönelik olarak muhasebe bilgisinin yöneticiler tarafından planlama ve kontrol amacı ile kullanımı. Muhasebe bilgisinin karar almada kullanımı; maliyet kavramı, tanımı ve tahmini; sabit ve değişken maliyet tahmini için teknikler; bütçeleme süreci; işletme ve faaliyet bütçesi; nakit bütçelemesi; bütçe denetimi ve sapma analizi; maliyet dağılımı; transfer fiyatlandırması.  

Ders Önkoşulu:
AD 213
AD 216 Finansal ve Maliyet Muhasebesi
Kredi:
(4+1+0) 4

Muhasebe kavramları, ilkeleri ve standartlarına giriş ve muhasebe işlemlerindeki uygulamaları. Mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması; net kar veya zararın ve finansal durumun belirlenmesi ve raporlanması. İşletmenin operasyonel planlaması ve kontrolü gibi yönetim muhasebesi konularının ele alınması. Maliyet davranışı, bütçeleme, sorumluluk muhasebesi, maliyet kontrolü ve ürün maliyetlendirilmesi konularına giriş.

Ders Önkoşulu:
Endüstri Mühendisliği öğrencileri içindir.
AD 220 Örgüt Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Yönetim kuramı ve uygulamasına giriş; bir disiplin ve süreç olarak yönetim. Yönetim, karar verme, planlama, örgütleme, yürütme ve denetlemenin evrim ve kapsamı.

AD 231 İşletme Hukuku
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 4

Hukuki işlemler, anlaşmaların sınıflandırılması ve yapılandırılması, teklif ve kabul, anlaşma ehliyeti, muvafakat, hayali işlemler; hükümsüz anlaşmalar: hata, hile, tehdit, gayriahlaki işlemler, kanundışı pazarlıklar, temsil, anlaşmaların gücü ve şekilleri, bozulan anlaşmalara karşı iyileştirme tedbirleri, zorunlulukların modalitesi; şartlı anlaşmalar, müşterek hak ve sorumluluklar; üçüncü kişi lehine yapılan anlaşmalar.

Ders Önkoşulu:
AD 131
AD 232 İşletme Hukuku II
Kredi:
(3+0+0) 3

Ticaret hukukunun kapsamı, ticari işletmeler, ticari işlemler, temlik, ticari belgeler (poliçe, çek, senet), ortaklıklar (özel ve genel), anonim şirketler, anlaşma çeşitleri (satış, temsil,leasing, factoring vb.), haksız muamele kanunu, şibih akitler (haksız zenginleşme), mülkiyet ve veraset hukukuna giriş; kanunlararası çelişkiler.

Ders Önkoşulu:
AD 231
AD 242 Stratejik Pazarlama Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Pazarlamanın kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlarda ve ekonomideki rolüne ilişkin temel ilke, kavram ve analitik tekniklerin incelenmesi. Stratejik planlama ve stratejik pazarlama, pazarlama öğelerinin ve politikalarının karışımı, tüketici davranışları, rekabet stratejileri, pazarlama yönetiminin değerlendirilmesi. Yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, bütünleşik pazarlama ve ürün konumlandırma ile ilgili grup ezgersiz ve saha çalışmaları. 

AD 251 Yönetim İstatistiği I
Kredi:
(3+2+0) 3 ECTS 5

Verilerin sunuluşu ve yorumlanması; temel olasılık kuramı; kuramsal dağılımlar; kestirim problemleri ve hipotez testleri.

AD 252 Yönetim İstatistiği II
Kredi:
(3+2+0) 3 ECTS 5

Basit bağlanım ve ilinti; çoklu bağlanım ve ilinti; bağlanım analizinde seçilmiş konular; fiyat endeks sayıları; zaman serileri analizi.

Ders Önkoşulu:
AD 251
AD 302 Araştırma Yöntemleri
Kredi:
(3+2+0) 3 ECTS 6

Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı; varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 251
AD 311 Kurumsal Finans
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Paranın zaman değeri; bugüne indirgenmiş nakit akış analizi; finansal varlıkların değerlemesi. Yatırım planlaması; risk ve getiri; sermayenin maliyeti; şirket finans kararları ve sermaye yapısına giriş.

Ders Önkoşulu:
AD 211 veya AD 213 veya AD 216
AD 312 Para ve Banka-İşletme
Kredi:
(3+0+0) 3

Finansal liberalizasyon, para ve diğer finansal varlıkların arz ve talepleri, Merkez Bankası, bankacılık sistemi ve diğer finansal aracı kurumlar vasıtasıyla para oluşturulması, para tabanı, para çarpanı, paranın tedavüldeki hızı ve para politikası gibi temel kavramlar; Türkiye'nin hukuki ve kurumsal yapısının incelenmesi ve Avrupa Birliği ülkelerinin finansal yapısıyla karşılaştırılması. Para ve sermaye piyasaları, döviz piyasası, bankalar arası piyasalar, açık piyasa işlemleri ve hükümet menkul değer ihaleleri; forward, future ve options piyasaları.

AD 314 Finansal Muhasebe II
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Varlıklar, borçlar, öz sermaye ölçümü ve ortak gelir belirleme ile onaylama işlemi zamanlaması konuları; temel muhasebe kavramları, ilke ve standartlarının yeniden gözden geçirilmesi; finansal tabloların başlıca kalemlerine sistematik yaklaşımlar.

Ders Önkoşulu:
AD 214 veya AD 211 veya AD 216.
AD 316 Maliyet Muhasebesi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Maliyet hesaplama sistemleri; sipariş ve süreç maliyetleri; ürün maliyetleri; kara geçiş ve maliyet-hacim-kar çözümlemesi; standart maliyetlendirme; standartların oluşturulması; sapmaların hesaplanması ve çözümlenmesi, muhasebe kayıtları ve sapmaların ayıklanması, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede etkili gelir ve masraflar. Stok değerleme yöntemleri, müşteri maliyetlendirme, iş süreçleri geliştirme, startejik maliyet yönetimi ve dengeli şirket karnesi.

Ders Önkoşulu:
AD 211 veya AD 214
AD 320 İnsan Kaynakları Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

İşçi işveren ilişkileri, çalışan ilişkileri ve personel yönetiminin ilke ve sorunları, personelin işe alımı, eğitimi, işçi-işveren ilişkileri, primler, teşvikler, aylık ve ücret yönetimi, iş ve liyakat değerlendirme.

Ders Önkoşulu:
AD 220
AD 341 Pazarlamaya Giriş
Kredi:
(3+0+0) 3

Pazarlamanın diğer ticari işlevler ve çevresel kısıtlarla olan ilişkisi; pazarlama araç ve stratejileri; pazarlama araştırması, satış tahmini, pazarlama hedefleri, hizmetler ve uluslararası pazarlama; pazarlama unsurlarına kısa bir bakış; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tanıtım.

AD 351 Yöneylem Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

Yöneylem stratejileri ve rekabet, proje yönetimi, ürün tasarımı ve süreç seçimi, tesis yer seçimi ve tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, kapasite planlaması, satış ve işlem planlaması, malzeme tedarik planlaması, stok yönetimi, işlem çizelgelemesi, kuyruk yönetimi ve kalite yönetimi gibi, ürün ve hizmetlerin yaratılmasındaki süreçler.

Ders Önkoşulu:
MATH 101, EC 101, AD 251
AD 353 Yönetim Bilimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 5

İşletmede karar verme, öngörü ve bütçeleme arasındaki farklar. Matematiksel modellerin sınıflandırılması ve modelleme süreci. Belirlilik durumunda optimizasyon tekniklerinin kullandığı varsayımlar, temel ifadesi, geometrik yorumu, ve başlıca algoritmalar ve duyarlık analizi. Belirsizlik hallerinde karar verme ve oyun teorisi. Rastlantısal programlama. Benzetim, sayısal arama algoritmaları ve buluşsal yöntemler.  

Ders Önkoşulu:
MATH 101, MATH 102, AD 251, öğretim elemanının onayı
AD 401 Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Karşılıklı bağımlılık, ticari ilişkiler, işbirliği ve anlaşmazlık yönetimi kavramlarının kullanılarak uluslararası sistemin doğasının çözümlenmesi;başlıca temsil grupları ve karşılıklı ilişkilerini çevreleyen sorunlar ve ana etkenlerin tanımlanması. Küresel/bölgesel ticari işlemlere, kalkınmaya yönelik finansmana ve yatırımlara yön vermeyi amaçlayan kurumların incelenmesi.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı.
AD 402 Çokuluslu Şirketler
Kredi:
(3+0+0) 3

Uluslararası olmanın incelenmesi, ticari işlem maliyeti, eklektik, network (ağ) kuramları; özsermaye yatırımları ve çokuluslu şirketlerin sözleşmeli ilişkileri; saha araştırması.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak.
AD 403 Yönetim Ekonomisi
Kredi:
(3+0+0) 3

Karar verme bağlamlarında ekonomik uslamlamanın temelleri; talep, üretim, maliyet kuramı; tekel ve oligopolinin kıstas modelleri; miktar ve fiyatı belirleyen rekabet, liderlik, gizli anlaşmalar, ürün çeşitlendirme; tekelin aynı ürün için uyguladığı fiyat farklılıkları, miktar üzerinden iskonto, taşıma bedelini alıcının ödemesi, sınırlamalar, transfer fiyatlandırması; iki dönemli rekabetçi stratejiler; karar kuramı; umulan yarar; sigortada riskten kaçınmanın rolü, forward işlemler, yatırım fonları; bilginin değeri; ana acente sorunu, ahlaki risk ve karşıt seçim.

Ders Önkoşulu:
4.sınıf öğrencisi olmak ya da öğretim görevlisinin onayı.
AD 407 Karar Süreçleri
Kredi:
(3+0+0) 3

Karar vermenin tarihçesi ve yapısı, karar ve belirsiz ortamlar; kesinlik şartlarında karar verme, maliyet-miktar -kar çözümlemesi, tahmin; belirsizliğin sayısal ölçümü; olasılık kavramları, yeniden gözden geçirme ve uygulamaları, Bayes yaklaşımı; belirsizlik ortamında karar vermede değerleme kriterleri; kesin bilginin tahmini beklenen değeri, bir karar kriteri olarak yararlılık; kesin olmayan bilginin tahmini beklenen değeri; karar ağaçları; EVSI ve örneklemenin ekonomisi; lineer programlama ve bir karar verme aracı olarak kısıtları; özel amaç algoritmaları; görev planlama, ulaştırma modelleri, hassasiyet çözümlemesi; oyun kuramı; Markov zincirleri; network (ağ) çözümlemesi; sayısal bölümlemeler; geçmiş, şimdi ve gelecek.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak.
AD 408 Stratejik Yönetim
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Farklı endüstrilerde faaliyet gösteren şirketlerin stratejik yönetimi; tümleşik örgütleşimler için ana işletme politikaları.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı.
AD 409 İş Ahlakı
Kredi:
(3+0+0) 3

Kamu ve özel sektörde yönetim ve yürütmedeki uygulamalardan kaynaklanan etik sorun ve konularının çözümlenmesinde disiplinlerarası bir yaklaşım; felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, yönetim ve etik ilişkisi; işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için etik kuralları; yönetimde dürüstlük ve sosyal sorumluluk, işyerinde sağlık ve güvenlik, ayrımcılık ve istihdam, etik liderlik, pazarlama operasyonlarının, aldatıcı ve yanlış yönlendirici reklamın, ürün bilgisinin ve tanıtımın etkileri, tüketicinin korunması, zarara uğrayan tüketici, ekolojik bilinç.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak.
AD 410 İleri Yönetim Muhasebesi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Muhasebe kuramının sağladığı bilginin karar verme sürecine katkısı. Finansal durum raporlamasında güncel sorunlar. Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nın şart koştuğu finansal durum raporlama düzeni, raporlarda yer alan kalemlerin çözümü ve yorumu; finansal durumu gösterir belgeleri çözümleme yöntemleri  

Ders Önkoşulu:
AD 214, AD 311
AD 411 Yaratıcı Endüstriler için Finans
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Yaratıcı sektörlerde finansal karar verme; sinema, televizyon, müzik ve spor endüstrilerinin ekonomisi. Dinamik ve belirsiz olan yaratıcı endüstrilere özgü iş modelleri, finansal analiz ve özellikleri, sözleşme yapıları ve değerleme metodları. Yaratıcı bir fikrin oluşumu, gelişimi ve piyasaya sürülümü gibi aşamalarda geçen yaşam döngüsü içinde finansman ve paranın rolü. Şirket seviyesinde stratejik finansal kararlar. Teknoloji ve eğlence ekonomisinin geleceği.  

Ders Önkoşulu:
Öğretim elemanının onayı
AD 412 Vergi Sistemi ve Muhasebe
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Vergi kavramları; şirketlerin, tüzel kişiliklerin vergilendirilmesi, vergi planlaması, vergi kanunları ve düzenlemeleri; Türkiye'de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usül Kanununun incelenmesi; Sosyal Sigorta, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi

Ders Önkoşulu:
AD 211 veya AD 214 veya AD 216.
AD 413 Denetim
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Denetim alanında kavramsal ve uygulamalı konulara giriş; denetim süreci, raporlama ve mesleki yükümlülükler; denetim standartları; finansal denetim teknikleri.

Ders Önkoşulu:
AD 211 veya AD 214 veya AD 216.
AD 414 İleri Finansal Yönetim
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, sermaye yapısı kuramı, adi pay senedi finansmanı, opsiyon, varant, finansal kiralama ve diğer karma menkul değerler; şirket birleşmeleri, satın alma ve parçalanması.

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 415 İşletme Finansı
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İşletme finansı konularının irdelenmesi. Temettü dağıtım politikası, sermaye yapısı, finansal kiralama, gerçek opsiyonlar, risk yönetimi, şirket birleşmeleri ve satın alımlar.

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 416 İşletme Bütçeleri
Kredi:
(3+0+0) 3

Planlama ve denetleme ilkeleri; bilgisayar uygulamaları aracılığıyla bütçe ve verim raporlarının hazırlanması.

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 417 Stratejik Finansal Yönetim
Kredi:
(3+0+0) 3

Farklı politikaların şirket verimine etkilerinin incelenmesi ile finansal kararların daha geniş anlamda şirket politikaları ile bütünleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi için çerçeve oluşturulması; sermaye yapısı belirleyicileri, temsilcilik maliyetleri, stratejiler ve sermaye yapısına etkileri.

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 418 Uluslararası Finans
Kredi:
(3+0+0) 3

Uluslararası para sistemi, döviz kuru belirlenmesi, döviz piyasaları, uluslararası bankacılık, vadeli para ve opsiyon sistemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 419 Uluslararası Finansal Yönetim
Kredi:
(3+0+0) 3

AD 418'in devamı niteliğindeki derste kambiyo riski, para transferi fiyatlandırması, ülke riski çözümlemesi ve döviz kuru tahmini konularıyla bağlantılı olarak uluslararası ortamda finans yönetiminin vurgulanması.

Ders Önkoşulu:
AD 418
AD 420 Girişimcilik Finansı : Yeni işletmeler için finansal politikalar
Kredi:
(3+0+0) 3

Kurumsal finans araç ve tekniklerinin yeni girişimlerde uygulanması. Girişimlerde finansal yönetim ile  kurumsal finans farklılıkların ortaya konulması. Yeni bir iş kurulması, geliştirilmesi ve başarılı  olarak sonlandırılması aşamalarında girişimcilerin  gereksinim duyduğu  kuramsal bilgi ve finansal araçlar. Yeni girişimlerin finansmanında opsiyonların   rolü, değerleme yöntemleri,risk dağıtımının yatırım değeri üzerindeki etkileri,ve  opsiyonların  firma değerinin oluşturulmasında önemi. Firma değerinin yatırımcılar yerine girişimci için enüstlemesi. Finansal sıkıntı( batma) göstergeleri ve firmanın sıkıntılı dönemden başarılı hale dönüştürülmesi.Finans kuramı ve uygulamalarının yeni girişimlere uyarlanması. 

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 421 Kamu İşletmeciliği
Kredi:
(3+0+0) 3

Disiplin kavramları; kamu işletmeleri yönetiminin gereklilikleri; örgütsel kuram, personel finansmanı ve idareciliğe giriş; üst yönetimin işlevleri; yönetimde otorite ve liderliğin doğası; iletişim; Türkiye'de kamu örgütleri ve işleyişlerindeki sorunlar.

Ders Önkoşulu:
AD 220
AD 422 Yönetim Psikolojisi
Kredi:
(3+0+0) 3

Farklı örgütlerde çalışan "birey"in ele alınması; psikoloji dalında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması; kuramsal bilginin yanısıra liderlik ve grup çalışması için gerekli becerilerin geliştirilmesi üzerinde odaklanılması; örgütlerdeki kişilerin diğerleriyle olumlu ilişkilerde bulunmasını sağlayacak tavırları edinmelerinin kolaylaştırılması; derslere ek olarak geniş çaplı laboratuvar uygulamaları.

AD 423 İşletmelerde Kadın Yöneticiler
Kredi:
(3+0+0) 3

Yönetici konumundaki kadınlar; iş ilişkilerinde kadınların kazanabilecekleri güç ve nüfuza etki eden kariyer sorunları ve örgütlerde kadınların karşı karşıya kaldıkları ilişkilerin doğası.

AD 424 Örgütlerde İnsan Davranışları
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Örgütlerde insan davranışları; yönetim alanında kritik önem taşıyan bireyler arası uyum ve etkileşim becerileri. Kişinin kendisi ve diğer kişilerle etkileşim süreçleri; işyerinde liderlik, etkileme ve ikna, güdüleme. Kültürün insan davranışlarına etkisi; internete dayalı, kültürler arası bir proje gerçekleştirme.

AD 425 Teknoloji Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Teknolojilerin doğası; teknoloji ve yönetim teknikleri arasındaki ilişki; üretim ve hizmet teknolojisi karşılaştırması; teknolojik karşılıklı bağımlılık ve tasarım parametreleri; bir bölümde uygulanan teknoloji ve bu teknolojinin bölümün yapısı ve yönetimiyle ilişkisi; değişik teknolojiler ile etkin iş yaptırma yolları.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı
AD 426 Çok Organizasyonlu Sistemlerin Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İş ve işdışı ortamlardaki örgütlerarası sistemler. Örgütlerarası kuramın eleştirel değerlendirmesi; örgütlerarası ağların geliştirilmesi ve yönetimindeki sorunları.

AD 427 İnsan Kaynakları Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İşçi işveren ilişkileri, çalışan ilişkileri ve personel yönetiminin ilke ve sorunları, personelin işe alımı, eğitimi, işçi-işveren ilişkileri, primler, teşvikler, aylık ve ücret yönetimi, iş ve liyakat değerlendirme.

Ders Önkoşulu:
AD 220 veya öğretim elemanının onayı
AD 428 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Kar amacı gütmeyen özel sektörün tarihçesine bir bakış; sivil toplum örgütlerinin ekonomik ve siyasi kuramları; sivil toplum örgütlerinin vergilendirilmesi; hükümet/ sivil toplum örgütleri ilişkilerinin kapsam ve kuramı; sivil toplum örgütleri ve piyasa; sivil toplum örgütlerinde liderlik; sivil toplum örgütlerinde örgütsel değişim; sivil toplum örgütlerinde girişim ve ticaret; kıyaslamalı görüşler.

AD 429 Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Çokuluslu şirketlerin yapısal özellikleri ve dünya pazarında göreli rekabet konumları; ürün/piyasa evrimine dayalı çokuluslu şirket stratejileri; çokuluslu şirketlerin içinde bulunduğu (ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve resmi) makro ortamlarda makro stratejilere ulaşmak için gereksinim duydukları yönetim teknikleri.

Ders Önkoşulu:
AD 220
AD 430 Türkiye'de İş Ortamı
Kredi:
(3+0+0) 3

İş ortamının niteliği: kuramlar ve teknikler; Türkiye ekonomisi, geçmişi, bugünü ve uluslararası rekabet edebilirliği. Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar, iş dünyası ve devlet ilişkileri ve Türkiye'de iş dünyası örgütleri. Türkiye'deki belli başlı kesimlerin yapısal çözümlenmesi ve ekonomik faaliyetlerin coğrafi dağılımı.

AD 432 Girişimcilik
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi ve tanımı; bir meslek olarak girişimcilik. Türkiye'de küçük işletmeler ve girişimcilik. Yaratıcılıktan girişimciliğe giden süreç; yaratıcılık ve yenilikçilik içeren iş fikri; fırsatın fark edilmesi ve değerlendirilmesi. İş planı hazırlanması; girişim finansmanı başlangıç ve büyüme için sermaye yaratılması; risk sermayesi; girişimlerin değerlenmesi; halef planlaması; girişimci şirketlerin birleşmesi ve satın alınması.

AD 433 Yönetim Simulasyonu
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Muhasebe, finans, organizasyon teorisi ve organizasyonel davranış, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, lojistik alanlarındaki teknik ve akademik bilginin bir işletme ortamı simülasyonunda kullanımı. Üst düzey yönetici seviyesinde verilen kararlar ve bu kararların rekabetçi ortamdaki sonuçları.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak ya da öğretim görevlisinin onayı
AD 440 Dijital Pazarlama
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6
Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 441 Tüketici Davranışları
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Tüketici davranışları hakkında kuram, kavram, modeller ve değişik disiplinlerden, özellikle davranış bilimlerinden derlenen bulgular. Algılama, öğrenme, güdüleme, tutum oluşturma ve değişimi ile ilgili yazın taraması. Davranış modellerinin pazarlama ve yönetimsel karar vermede uygulanması. 

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 442 Reklam
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Pazarlama karmasında reklamın rolü, ekonomik ve toplumsal etkileri; reklam ajansları, reklam kampanyası yönetimi; bütçeleme, medya seçimi ve reklamın etkisinin ölçülmesi.

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 443 Uluslararası Pazarlama
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Uluslararası pazarlamada karar verme süreci. Firma için dünya çapındaki fırsat ve tehditlerin çözümlemesi; uluslararası olma kararlarını şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama planlaması; ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım ve lojistik programlar oluşturulmasında işlevsel ve operasyonel kararlar; uluslararası pazarlama işlemlerinin eşgüdümü ve değerlendirilmesi amacıyla alternatif örgütsel yapıları örgütleme, denetleme ve değerlendirme, kaynak dağılımı yaklaşımları ve verim değerlendirme ölçütleri.

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 444 Satış Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Satış yönetimi kavram ve tekniklerinin incelenmesi; alıcı-satıcı etkileşimi; satış eyleminin doğası; pazarlama karmasında birebir satış. Pazar ve satış potansiyeli ölçümü; satış tahmin teknikleri, satış bölgeleri.

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 445 Perakendeci İşletmeler Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Perakendecilik yönetiminde rekabetçi gelişmeler; dükkan yeri, binası ve iç düzenlemesi; emtia yönetimi; satınalma, işin idaresi, denetleme ve fiyatlandırma; satışın geliştirilmesi; müşteri hizmetleri; personel yönetimi; perakendeci işletmeler yönetiminde eşgüdüm ve kontrol.

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 446 Pazar Araştırmaları
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kararları ile ilgili strateji oluşturmada gerekli temel araştırma konuları; betimleyici ve deneysel tasarımlar için ölçüm kıstaslarının geliştirilmesi; bilgisayarda istatistik paket programlarına giriş; olasılık örneklemesi; tek değişkenli ve çok değişkenli veri çözümleme yöntemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 302, AD 252, AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 447 Hizmet Pazarlaması
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Hizmet pazarlaması süreçlerinin değerlendirilmesi ve yeni bakış açılarının geliştirilmesi. Satın alma öncesindeki, satın alma sırasındaki ve satın alma sonrasındaki hizmetlerde önemli stratejik faktörler; hizmet sırasında bağlamsal, durumsal ve kişilerarası belirleyiciler ve satın alma sonrası memnuniyet veya memnuniyetsizlik. 

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 448 Marka Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6
Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 449 İhracat Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İhracat müdürünün yararlanabileceği stratejik ve örgütsel alternatiflerin gözden geçirilmesi; ihracat için örgütlenme; mevcut pazarları genişletme, fiyatlandırma, korunma ve şirket politikası; ihracat gönderilerinin lojistiği ve başarılı ihracat destek örgütleri modelleri.

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 450 Üretim Yönetimi İlkeleri
Kredi:
(3+0+0) 3

PERT'in incelenmesi; stok, kalite kontrol ve MRP teknikleri; iş-makine görevlendirme ve zamanlama teknikleri; benzetim yöntembiliminin kapsamlı bir şekilde incelenmesi; istatistiksel çözümleme ve üretim yönetiminde temel sorunlara uygulanması.

Ders Önkoşulu:
AD 351, AD 353
AD 451 Kısıtlar Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Şirketin amacına ulaşmasını engelleyen kısıtların saptanması. Neyi neye nasıl değiştireceğimizi bilme. İstenmeyen belirtilere sebep olan kaynak sorunun saptanması ve ortadan kaldırılması. Güvenilir olmayan verilerle kesin sonuçlara ulaşmaya çalışmak yerine, kompleks matamatiksel modeller veya eniyileme yöntemleri kullanmadan, sadece mantık ve sağduyu ile karmaşık problemlere basit çözümler üretilmesi. Üretim, finans, pazarlama, satış (mal veya fikirler), dağıtım, proje yönetimi, insan yönetimi, ve strateji alanlarına Kısıtlar Kuramı felsefesinin uygulanması.

Ders Önkoşulu:
AD 351 veya öğretim elemanının onayı
AD 452 Bilgi Sistemleri Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Yönetime, karar alınması üzere, doğru zamanda, ham ve doğru bilgiyi ulaştırmanın temel özellikleri; muhasebe, pazarlama ve stok kontrolü sistemlerinin, çakışmaların, aynıl raporların ve birbirinden ayrı veri toplama sistemlerinin en aza indirilmesi amacıyla, bütüncül ve eşgüdümlü olarak yapılandırılması.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı
AD 453 Kalite Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Kalite yönetimi ve denetleme sistemlerinin ilkeleri; üretim ve hizmet sektöründe kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi; kalite iyileştirme programları; kalite bilgi sistemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 351 and AD 353
AD 454 Tahmin Analitiği
Kredi:
(3+0+0) 3

Vaka çalışmaları ve temsili veri setleri yoluyla veriden içgörü elde etmede kullanılan analitik yöntemlere giriş. Sınıflandırma ve tahminleme algoritmalarının genel ilkeleri. Çok sayıda veri madenciliği tekniğinin arkasındaki veri bilimi kavramlarını ve bunların yönetimsel karar problemleriyle ilişkilerini anlama.

Ders Önkoşulu:
AD 452
AD 455 İşletmeler için Veri Analitiği
Kredi:
(3+0+0) 3

Organizasyonlardan bir araya getirilen verileri kullanarak gerçek veri analizi projelerini yönetmeyi öğrenme. İşin anlaşılmasından, problemin tanımlanmasına, veri edinimi ve veri dönüştürmeden, modelleme, model değerlendirme, raporlama ve görselleştirmeye kadar veri bilimi sürecinin tüm yönlerini inceleme.

Ders Önkoşulu:
AD 454
AD 456 Kısıtlar Kuramı Uygulamaları
Kredi:
(3+0+0) 3

Kısıtlar kuramının üretim ve hizmetler sektörlerindeki çeşitli şirketlere nasıl uygulanabileceğini gösteren vaka çalışmaları.  Vaka incelemelerinde veya bir şirketin mevcut durumunu irdelemede zaman ve çaba tasarrufu için anahtar soruların oluşturulması.

Ders Önkoşulu:
AD 451
AD 457 Lojistik
Kredi:
(3+0+0) 3

Satışa hazır ürünün üretim hattının sonundan tüketiciye, hammaddenin kaynağından üretim hattının başlangıcına etkin bir şekilde taşınması süreçlerinin yönetimi; navlun nakliyesi, taşıyıcının yönlendirilmesi ve taşıt yükleme zamanı planlaması, depolama, hammaddenin işlenmesi, koruyucu paketleme, stok kontrol, fabrika ve depo yeri seçimi, tesis tasarımı, sipariş işlemleri, pazarlama tahminleri ve müşteri hizmetleri.

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak.
AD 458 İstatistiksel Öngörü
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İşletme alanında öngörü; talep tahminleri; veri bütünleştirme ve piramit öngörü yöntemleri. Öngörü hatalarının istatistiksel ve oeprasyonel ölçütleri. Yargısal, istatistiksel ve karma öngörü yöntemleri. Zaman serisi öngörü yöntemleri ve başlıca profesyonel öngörü yazılım paketleri. En uygun doğru öngörü yönteminin seçilmesi için kullanılması gereken benzetim testlerinin tasarımı; alternatif öngörülerin birleştirilmesi.

Ders Önkoşulu:
MATH 101, AD 102, AD 252
AD 459 Tedarik Zinciri Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Tedarik zinciri yapısı tasarımı ve yönetimi konularının derinlemesine incelenmesi; tedarik zinciri modellemesi, envanter yönetimi, risk bütünleştirme, bilginin değeri, tedarik zincirlerinde işbirliği, uluslararası konular ve karar verme destek sistemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 351, AD 353
AD 460 E-Ticaret
Kredi:
(3+0+0) ECTS 6

E-ticaret modelleri, planlama, filiz şirketler ve girişimcilik. E-ticaret teknik altyapısı ve ödeme sistemleri. E-ticaret için lojistik ve ikmal. E-ticaret kapsamındaki yasal düzenlemeler. Websitesi kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanıcı deneyimi. İnternet reklamcılığı ve pazarlama, sosyal medya ve arama motoru pazarlamasının ve en iyilemesinin yeri. E-ticaret için müşteri analitiği ve müşteri ilişkileri yönetimi

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak ya da öğretim görevlisinin onayı
AD 461 İş Hukuku I
Kredi:
(3+0+0) 3

Bireysel iş ilişkileri kapsamında Türk İş Hukukunun gözden geçirilmesi; İş Hukukunun kaynakları; bireysel iş akitlerinin düzenlenmesi, içeriği ve feshedilmesi; iş güvenliği, ücret ve kıdem tazminatı ödemelerinin incelenmesi; işçi ve işverenin hak ve sorumlulukları; maaş belirleme, mesai saatleri, fazla mesai, ücretli tatiller vs. İle ilgili kanunlar; toplu iş ilişkileri, işçi sendikalarının yasal çerçevesi, toplu müzakere, toplu sözleşmelerin yapısının yasal sorunları, toplu anlaşmazlıkların barışçıl çözüm yöntemleri; barıştırma, arabuluculuk, hakemlik; Türk İş Hukukunda grev ve lokavt haklarının yasal yönleri.

Ders Önkoşulu:
AD 131
AD 462 Fikri Mulkiyet Yonetiminin Yasal Yonleri
Kredi:
(3+0+0) 3
AD 463 Perakendeci İşletmeler Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

İyi iş ilişkilerinin gelişimi ve korunmasında toplu pazarlığın uygulanması; taraflar arasındaki ilişkiyi etkileyen iş politikaları ve operasyonel süreç; tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları; anlaşmazlıkların çözümünde uygulanacak müzakere teknikleri, arabuluculuk ve hakemlik süreçleri.

Ders Önkoşulu:
AD 131
AD 464 Uygulamalı İş Hukuku
Kredi:
(3+0+0) 3

Bireysel ve toplu iş ilişkilerinden kaynaklanan önemli yasal sorunların mahkeme, hakem kararları ve diğer yazılı belgelere dayanarak ayrıntılı çözümlemesi.

Ders Önkoşulu:
AD 131
AD 465 Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Tahviller ve diğer borç enstrümanlarına giriş. Sabit gelirli menkul kıymetler ve türev ürünlerinin
fiyatlandırılması ve analiz edilmesinde kullanılan model ve teknikleri kapsar. Getiri, süre, konveksite gibi sabit gelirli menkul kıymelerdeki temel kavramlar; swap ve tahvil opsiyonları gibi geleneksel türev ürünlerinin fiyatlandırılması; sabit gelirli ürünlerden oluşan portföylerin yönetimi ve ilgili risklere karsı korunması konularını kapsar. Faizlerin vade yapısı ve kredi riskinin modellenmesi; bunlarin türev ürünlerinin fiyatlandırılması amaçlı kullanımları tanıtılır.   

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanını onayı
AD 466 Finansal Türev Ürünlerine Giriş
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Vadeli işlemler, opsiyonlar ve swaplar gibi finansal türev ürünlerinin fiyatlandırılması, alım-satımı ve risk yönetimi yönünden incelenmesine giriş. Konular arasında finansal marketlerin
olasılıksal modellenmesi; arbitraj kavramı; finansal türev ürünlerinin fiyatlandırılması; Black-Scholes modeli; alım-satım stratejileri; risk yönetim teknikleri; volatilite eğrisi ve egzotik opsiyonlar bulunur. Binomial ağaçlar ve Monte Carlo simülasyonu gibi temel sayısal yöntemlerin uygulamaları yapılır.    

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanını onayı
AD 467 Kurumsal Yönetim
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6
Ders Önkoşulu:
AD 231, AD 311 ve AD 312
AD 468 Finansal Risk Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İşletmeler için finansal risk yönetim temelleri ve uygulamaları. İşletmelerin karşılaşacakları çeşitli risklerin tanılanması ve anlaşılması. Riskin kontrol edilmesi; finansal risklerin nicelenmesi; risk ölçümü için kullanılacak finansal yöntemler; risk ölçüm araçlarının öznitelikleri, finansal risklerin yönetiminde kullanılan ölçevler.

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 469 Değerleme
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Değerleme ile ilgili belli başlı yaklaşımların incelenmesi: Bugüne indirgenmiş nakit akımları modelleri; oranlar yardımıyla kıyaslamalı değerleme; gerçek seçenekler kavramıyla değerleme. Riziko kavramının temelleri; pazar verimliliği, nakit akışı ve büyüme kestirimi, riskten bağışık verim, risk primi ve finansal oranların yorumlanması. Bu araç ve tekniklerin halka açık olan ve olmayan firmaların ve finansal kurumların değerlemesinde uygulanması.

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 470 Yatırım Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Finansal araçlara yatırım sürecinin ve yatırım karar mekanizmalarının irdelenmesi. Finansal piyasalara ve alım-satım uygulamalarının ele alınması. Varlık fiyatlama modelleri; modern portföy kuramı ilkeleri; portföy performans ölçüm teknikleri. Varlık tahsis stratejileri; sabit getirili varlıklar; türev araçlar; risk yönetim stratejieri. 

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 471 Muhasebe Sistemi Tasarımı
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Bir muhasebe sistemi tasarımı; muhasebe bölümünden içeri ve dışarı bilgi akışı; muhasebe bilgisinin toplanması, işlenmesi ve aktarılması; muhasebede bilgisayar uygulamaları; 
Öğrencilere dönem ödevi verilecektir.

Ders Önkoşulu:
AD 214 veya AD 211 veya AD 216
AD 472 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Finans piyasalarının ve finansal kurumların yapısı. Faiz ve varlık değerlemesinin incelenmesi. Merkez bankacılığı sistemi ve parasal politikalar; para, sermaye, döviz ve türev piyasaları dahil olmak üzere menkul kıymetler piyasası. Ticari bankalar; yatırım bankaları; sigorta şirketleri; yatırım fonları. Finansal risk yönetimine giriş.

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 473 Uluslararası Muhasebe
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Türkiye ve diğer ülkelerdeki, özellikle AT üye ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerindeki muhasebe ilke ve usüllerinin benzerlik ve farklılıkları; bölgesel ve küresel standardizasyon; yurt dışı şubelerin konsolidasyonu, dış faaliyetlerin verim değerlemesi, finansal raporların çözümlemesi; çokuluslu şirketlerde muhasebe.

Ders Önkoşulu:
AD 211 veya AD 214 veya AD 216
AD 474 Yatırım ve Finansal Veri Analizi
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Finansal yatırım kuramı, finansal istatistiksel modelleme ve finansal ampirik analizler. Çok değişkenli olasılık dağılımları; tahmin, sınama ve öngörü; finansal zaman serileri analizi; yatay finansal veri analizleri kullanarak varlık fiyatlaması ve risk yönetimi.

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 475 İleri Düzeyde Finansal Muhasebe
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Konsolide finansal raporlar; enflasyon muhasebesi; finansal kiralama muhasebesi, finansal raporların beyanı, kısmi raporlama, dönemiçi raporlama ve diğer özel konular.

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 476 Finansal Simulasyon
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Kamu ve özel sektör kurumlarının, finansal piyasa ilişkilerinin bilgisayarda simulasyon ortamında çözümlemesi.

Ders Önkoşulu:
AD 214 veya AD 211 veya AD 216
AD 477 Banka Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Etkin banka yönetiminin ardındaki temel konular.

Ders Önkoşulu:
AD 312
AD 478 Sigorta Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Türk sigorta piyasası ve sigortanın önemli yönlerinin gözden geçirilmesi; sigorta ve sigortacıların çeşitlerinin çözümlemesi; tipik bir sigorta şirketinin bilanço ve gelir tablosu; sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması; finansal çözümleme; sigortalama üstleniminin ve finansal portföylerin yönetimi; bir sigorta şirketinde planlama, pazarlama, örgütlenme ve bilgi sistemleri.

Ders Önkoşulu:
AD 311
AD 479 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Muhasebe
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Hükümet, kamu iktisadi teşekülleri, belediyeler ve üniversiteler, hastaneler, hayır kurumları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda muhasebe, bütçeleme, denetim ve raporlama politika ve uygulamaları.

Ders Önkoşulu:
AD 214 veya AD 211 veya AD 216.
AD 480 Yönetimde Güncel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3

Yönetim kuramı ve uygulamalarında güncel eğilimler; aktif öğrenci katılımıyla atelye çalışması formatında ders işlenmesi.

Ders Önkoşulu:
AD 220 veya öğretim elemanının onayı
AD 481 Yöneylem Yönetiminde Özel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Operasyon yönetimi dalında özel konular.   

Ders Önkoşulu:
AD 351
AD 482 Bilgi Yönetiminde Özel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Bilgi yönetimi alanında özel konular.  

Ders Önkoşulu:
AD 452 veya öğretim elemanının onayı.
AD 484 Pazarlamada Özel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Pazarlama konularının ve güncel örnek olayların ayrıntılı çözümlemesi.

Ders Önkoşulu:
AD 242 veya öğretim elemanının onayı
AD 487 Belirli Sektörlerde Güncel Eğilimler
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Belirlenmiş sektörlerin geleceği; bu sektörlerde stratejik planlama, karar verme, yönetme ve ekonomi; ilgili iş modelleri, küresel gelişmeler ve yaklaşımlar.

Ders Önkoşulu:
Öğretim elemanının onayı
AD 488 Muhasebede Özel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Muhasebe konularının ve güncel örnek olayların ayrıntılı çözümlemesi.

Ders Önkoşulu:
AD 214 veya AD 211 veya AD 216.
AD 489 Muhasebede Güncel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Muhasebe alanında güncel konular.   

Ders Önkoşulu:
AD 211 veya AD 214 veya AD 216 veya öğretim elemanının onayı
AD 490 Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi
Kredi:
(3+0+0) 3

Tamamlanmamış bilgi oyunları, asimetrik bilgiye sahip piyasalar, işbirlikçi oyunlar, mekanizma tasarımı, ortak mülkiyet ve dağıtım, karşılaştırmalı piyasalar, açık artırmalar.

Ders Önkoşulu:
AD 403
AD 491 Yöneylem Araştırmasında İleri Düzeyde Konular
Kredi:
(3+0+0) 3

İleri düzeyde lineer programlama, düzeltilmiş simplex, tamsayı programlaması, hedef programlaması, sezgisel programlama, devingen programlama.

Ders Önkoşulu:
AD 353
AD 492 Kantitatif Yönetimde Özel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Sınıf ve eğitimcilerin ilgi alanlarına giren, yönetim bilimiyle ilgili konular.

Ders Önkoşulu:
AD 252, AD 351
AD 495 İşletme Finansında Özel konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

İşletme finansıyla ilgili özel konular     

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 496 Finansta Özel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3 ECTS 6

Finans alanında özel konular     

Ders Önkoşulu:
AD 311 veya öğretim elemanının onayı
AD 497 Mezuniyet Projesi
Kredi:
(3+1+0) 3 ECTS 6

İş dünyası ve sosyal çevredeki ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik gelişmelerin gözönüne alınması ve işletme disiplinin pazarlama, finans ve muhasebe, yöneylem araştırması ve yönetimi konularının bütünleştirilmesi ile bir işletme politikaları ve planı geliştirmek.  

Ders Önkoşulu:
4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı